Objednávka

 

Objednávka-prohlášení-pokladní doklad                      Č.:

ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku

 

 

v pěstitelské pálenici  v Hustopečích nad Bečvou

Nová 200, Hustopeče nad Bečvou

tel.:  581 62 60 44, 602 828 700,  web: www.hustopecskapalenice.cz

 

 

Pěstitel ..................................................................................č.OP.................................

 

trvalé bydliště..........................................................................  RČ.................................

PSČ………………………………

 

objednává u nadepsané pěstitelské pálenice zpracování ………..  kg…………………

                                                                                         ....……..  kg...........................

 

,které nekoupil, ale

a)      vypěstoval na vlastním pozemku v obci-katastr:……………………………,nebo

b)      vypěstoval na pronajatém pozemku (specifikace vztahu):                              ,nebo

c)      obdržel jako naturální plnění od svého zaměstnavatele:

Nadepsaný a podepsaný objednavatel služby pěstitelské pálení zároveň prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že:

1) v tomto výrobním období, tj. v době od 1.7. běžného roku do 30.6. bezprostředně následujícího po tomto běžném roce si:

a)      nechal vypálit pálenku pouze u nadepsané pěstitelské pálenici, nebo

b)      mimo pálení v nadepsané pěstitelské pálenici si pro sebe a pro osoby žijící

s ním ve společné domácnosti nechal vypálit ještě v pálenici :…………….

….......................................................                           .................la destilátu.

2) je seznámen s:

a)      ustanovením zákona č. 61/1997 Sb. a je si vědom odpovědnosti za dodržování  

     ustanovení tohoto zákona,

b)      provozním řádem pěstitelské pálenice a vzal na vědomí, že podle ustanovení

§ 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. nesmí on ani osoby s ním tvořící společnou domácnost, pro kterou byla pálenka vyrobena, tuto pěstitelskou pálenku prodávat.

3) tímto pěstitel potvrzuje,že likvidaci odpadů vzniklých v souvislostí s pěstitelským pálením zajistí sám a na své vlastní náklady.

 

 

 

v Hustopečích dne: .....................         Podpis pěstitele: ....................................

 

                                                               Surovinu přijal: ........................................

 

 

 

 

Vydáno: .........l...........%                Uhrazeno: .............................Kč

 

T.j. celkem .................la                Z toho spotřební daň: ...................Kč

 

Dne: ..............................                 Destilát převzal: ..................

Hustopečská pálenice, spol s r.o.
Nová 200
Hustopeče nad Bečvou

Email:

Telefonické objednávky:
   602 828 700
   
   775 228 700

Otevírací doba:

   9 - 22 hodin, v neděli zavřeno